ورکشاپ های مرکز طراحی و مهندسی معکوس

 

 

ردیف نام ورکشاپ مدت شهریه (هزار تومان) توضیحات
۱ ورکشاپ یک روزه مخترع شو ۸ ۱۲۰
۲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن درﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ۸ ۱۲۰
۳ ورکشاپ سواد اطلاعاتی ۸ ۱۲۰
۴ سمینار مهندسی معکوس و تلرانس گذاری هندسی ۳ ۵۰
۵ کلید فولاد ۸ ۲۱۰