برگه‌ها

پروکست
پروکست

ورکشاپ ها

ورکشاپ های مرکز طراحی و مهندسی معکوس     ردیف نام ورکشاپ مدت شهریه (هزار تومان) توضیحات ۱ ورکشاپ یک روزه مخترع شو ۸ ۱۲۰ ۲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن درﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ۸ ۱۲۰ ۳ ورکشاپ سواد اطلاعاتی ۸ ۱۲۰ ۴ …