محصولات فناورانه شرکت طراحی و مهندسی معکوس ایلیا

در مقابله با  شیوع ویروس کرونا (کوید 19)