نمونه کارهای پرینت سه بعدی زیر توسط پرینتر های سه بعدی مرکز طراحی و مهندسی معکوس _دانشگاه تهران (ایلیا 3D)

ساخته شده اند.

نمونه کارهای مذکور، بصورت نمایش در نرم افزار و نمایش بعد از پرینت سه بعدی در حالت اسلاید شو نمایش داده می شود.