avr
avr
avr

علت آسيب های وارده به لبه های برشی قبل از عمر مفيد ابزار

علت آسيبهای وارده به لبه های برشی قبل از عمر مفيد ابزار در اين بخش دليل عمده و معمول در tool life پایین تر ابزار برشی ميشود. Flank wear فرسايش لبه برشی در اثر تداوم برخورد با سطوح سخت و ناخالص قطعه کار راه حل: (گريد مقاوم به سايش ان…
سالیدورک
avr
avr