علت آسيب های وارده به لبه های برشی قبل از عمر مفيد ابزار

علت آسيبهای وارده به لبه های برشی قبل از عمر مفيد ابزار در اين بخش دليل عمده و معمول در tool life پایین تر ابزار برشی ميشود. Flank wear فرسايش لبه برشی در اثر تداوم برخورد با سطوح سخت و ناخالص قطعه کار راه حل: (گريد مقاوم به سايش ان…
سالیدورک
avr