برگزاری دوره های مهندسی با همکاری بزرگترین مراکز علمی و صنعتی کشور

لوگوی دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه تهران

 

از مهمترین ارکان توسعه در ابعاد فردی، سازمانى و اجتماعی، مسائل مربوط به آموزش است که سازندگى و بهبود و تعالى انسان را به همراه دارد.نتیجه ى آموزش، ارتقاء سطح بینش بصیرت، معرفت و شناخت نیروى انسانى و در نهایت نیل به اهداف با کارایى و ثمر بخشى بالاتر خواهد بود.سیستم آموزشى هر تشکیلات باید

با حرکت سریع علوم و فنون انفجار اطلاعاتى حاکم بر دنیاى کنونى متناسب باشد و اطلاعات مورد نیاز در حوزه ى تخصصى خود را در اختیار کاربران خود قرار دهد.

آموزش همچنین به عنوان منبعى براى صیقل دادن روح انسان ها و بهسازى و پالایش وی در راستاى نیل به مدارج عالیه ى کمال و کسب مهارت ها و تخصص ها در اختیار بشر، بوده و هست.مرکز طراحی و مهندسی معکوس نیز اهمیت امر آموزش را بخوبی درک کرده است.

مرکز طراحی و مهندسی معکوس همچون همیشه در نظر دارد در حوزه آموزش بطور گسترده،فعال و پررنگ حضور داشته باشد. مرکز طراحی و مهندسی معکوس سعی می کند در جهت برآورده شدن نیاز های شما همراهان گرامی تلاش خود را روزافزون کند.

در ادامه دوره های آموزشی را که در حال حاضر در مرکز طراحی و مهندسی معکوس برگزار می گردند مشاهده می کنید و می توانید با انتخاب هر یک از دوره ها اطلاعات مورد نیاز خود را بدست بیاورید.

با توجه به فقدان ارتباط صنعت و دانشگاه تیم مدیریتی مرکز طراحی و مهندسی معکوس تصمیم بر آن گرفت تا بهترین دوره های آموزش مهندسی را با استفاده از اساتید بنام و مجرب صنعتی در بزرگترین دانشگاه ها و مراکز صنعتی برگزار کند.