برگه‌ها

دپارتمان مهندسی صنایع

مدریت پروژه

مقدمه مدریت پروژه   دومین دوره ای که برای فراگیر مدیریت پروژه لازم است، مدیریت پروژه برمبنای استاندارد بین المللی مدیریت پروژه PMBOK: 5th Edition است .این دوره به شکل کارگاه محور ارایه خواهد شد و در تنظیم آن به نحوی عمل شده است که پس از …
کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مقدمه نخستین دوره ای که برای فراگیر مدیریت پروژه لازم است، انجام فرآیند عمومی برنامه ریزی و کنترل پروژه با توجه به سطحی که هم اکنون به صورت کلی در کشور از چنین واحدی انتظار می رود است .این دوره به شکل کارگاه محور ارایه خواهد شد و در تنظیم آن …
دپارتمان مهندسی صنایع

دپارتمان مهندسی صنایع

دوره های دپارتمان مهندسی صنایع   ردیف نام دوره مدت شهریه (هزار تومان) توضیحات ۱ برنامه ریزی و کنترل پروژه ۲۴ ۴۴۰ ۲ مدیریت پروژه ۲۴ ۴۴۰ ۳ برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزار  Microsoft Project ۲۴ ۴۴…