دوره ی آمادگی TOEFL

توضیحات: دوره فشرده چهار ماههی آمادگی برای آزمون TOEFL ؛ ویژه دانشچویان باسطحUpper-intermediate و بالاتر

سرفصلها:
 آشنایی با آزمون TOEFL
 مهارت درک مطلب ( Reading )
 افزایش دامنه واژگان (Vocabulary )
 بررسی استراتژی های پاسخگویی به سوالات بخش Reading
 تمرین و رفع اشکال (حل سوالات نمونه)
 مهارت گوش دادن ( Listening )
 یادداشت برداری ( Note taking )
 بررسی استراتژی های پاسخگویی به سوالات بخش Listening
 تمرین و رفع اشکال (حل سوالات نمونه)
 مهارت مکالمه ( Speaking )
 مکالمه آزاد
 بررسی استراتژی های پاسخگویی به سوالات بخش Speaking
 تمرین و رفع اشکال (حل سوالات نمونه)
 مهارت نوشتن ( Writing )
 آموزش Structure
 آموزش Paraphrasing
 آموزش Punctuation
 بررسی استراتژی های پاسخگویی به سوالات بخش Writing
 تمرین و رفع اشکال (حل سوالات نمونه(