دوره ی Pre-TOEFL

توضیحات: این دوره جهت آمادهسازی دانشجویانی می باشد که سطح زبان آنها در حدی نیست که مستقیما در
دورهی آمادگی TOEFL شرکت کنند )ویژه دانشجویان با سطح Intermediate و پایین تر(. این دوره در چهار
سطح )بسته به سطح دانشجویان( برگزار میشود.

اهداف دوره:
 افزایش دامنه واژگان ) Vocabulary )
 ارتقاء مهارت درک مطلب ) Reading )
 ارتقاء مهارت گوش دادن ) Listening )
 آموزش دستور زبان ) Grammar )
 بهبود مهارت مکالمه ) Speaking )
مدت دوره: چهار دوره 24 جلسه ای در 4 سطح