دوره های دپارتمان مهندسی عمران

ردیف

نام دوره

مدت

شهریه (هزار تومان)

۱ طراحی سازه با نرم افزار
ETABS&SAFE ( دوره مقدماتی )
40 390
۲ طراحی سازه با نرم افزار ETABS&SAFE ( دوره پیشرفته) 40 490
۳ طراحی انواع اتصالات سازه فولادی به شکل
دستی منطبق بر مبحث دهم مقررات ملی و
AISC
30 390
۴ آموزش نرم افزار Tekla Structures 30 490
5 طراحی سازه های صنعتی به کمک برنامه
SAP2000
30 390

برای ثبت نام در دوره های کلیک کنید.