دوره های دپارتمان مهندسی برق

 
ردیف سرفصل نام دوره مدت دوره مبلغ تاریخ شروع
1 نرم افزار Altium Designer 30 350 98/11/10
2 FPGA مقدماتی 30 350 98/11/11
3 FPGA پیشرفته 30 350 98/11/11
4 پردازش تصویر در Python (مقدماتی) 30 350 98/11/11
5 پردازش تصویر در Python (پیشرفته) 30 350 98/11/11
6 ARM (مقدماتی) 30 350 98/11/11
7 ARM (پیشرفته) 30 350 98/11/11
8 پردازش سیگنال در Matlab (مقدماتی) 30 350 98/11/11
9 پردازش سیگنال در Matlab (پیشرفته) 30 350 98/11/11
10 MATLAB (عمومی) 30 350 98/11/11