مشکلاتی که با ندانستن سواد اطلاعاتی دچار میشوید…

“شما بیش از نود درصد از منابع اینترنت را نمی بینید!؟”

در جستجوهایتان به آنچه میخواستید نرسیده اید!

فکر میکنید ی جای کار لنگ میزند! کلمات کلیدی جستجو را بد انتخاب کرده اید؟

استراتژی جستجو ندارید؟

فقط سراغ گوگل و حداکثر گوگل اسکولار می روید!

خب اشکال از همینجا شروع می شود جایی که اطمینان می کنید به موتورهای جستجوگر یعنی فکر می کنید همه ی آنچه که گوگل نشان میدهد همه ی اینترنت است.

سرفصل های سواد اطلاعاتی

ابزار های جستوجو

استراتژی جستوجو

جستوجو پیشرفته مقالات

یافتن مجلات مرتبط با رشته

جستوجو از طریق پایگاه داده ها

معیار های سنجش مقالات

معرفی پایگاه های اطلاعاتی

نرم افزارها و شلاخص های علم سنجی

معیار های معتبر بودن همایش و کنفرانس

و موضاعات مفید دیگر

ورکشاپ های دیگر