طراحی سازه با نرم افزار
(ETABS&SAFE ) دوره مقدماتیتوضیحات دوره :

 این دوره در ۴۰ ساعت برگزار میشود ،  که شامل دو بخش تئوری و کارگاهی میباشد .

سرفصل ها:

  1. معرفی نقشه و مطالعات مقدماتی
  2. مغرفی انواع سقف ها و دیوارها و بارهای وارده بر سازه
  3. ترسیم المانهای سازه و تخصیص مشخصات
  4. تحلیل و طراحی استاتیکی سازه بتنی (قاب خمشی)
  5. تحلیل و طراحی استاتیکی سازه فولادی (قاب خمشی و مهاربند همگرا)به روش lrfd
  6. طراحی تیرهای کامپوزیت
  7. کنترل های نهایی سازه (کنترل های پس از تحلیل)
  8. مدلسازی و طراحی فونداسیون نواری و گسترده در SAFE
  9. کنترل های پس از تحلیل و طراحی فونداسیون
  10. برداشت نتایج