کمپرسور تهویه مطبوع

کمپرسور تهویه مطبوع جزء سیستمی است که باعث افزایش دما و فشار مبرد بخار می شود که سیم پیچ تبخیرکننده را ترک می کند. مهم این است که کمپرسور، فشار مبرد سرد را افزایش می دهد به طوری که باعث اختلاف فشار می شود، برای اینکه جریان مبرد جاری شود، اختلاف فشار مورد نیاز است. مایعات فشار بالا به سمت مایع فشار پایین جریان می یابند. اساسا کمپرسور است که فشار مبرد را افزایش می دهد تا مبرد به یخچال فشار پایین در سیم پیچ اواپراتور جریان یابد.

کمپرسور افزایش فشار نیز دما را افزایش می دهد. جهت انتقال حرارت از ماده ی دما بالاتر به ماده ی دما پایین تر است و سیم پیچ تبخیر کننده از کمپرسور و کندانسور سرد تر است بنابراین گرما به آن انتقال می یابد.

افزایش دمای فریون فرآیندی مهم است، چرا که مبرد به طوری گرم خواهد شد که هوای آن حتی در تابستان گرم خواهد بود که می تواند تا ۱۲۰ درجه باشد! خنک کننده اجازه می دهد تا حرارت در مبرد به آن انتقال زمانی که آن را از طریق کویل کندانسور انجام می شود برساند. گرما در مبرد در ابتدا از گرما در داخل خانه در سیم پیچ اواپراتور منتقل می شود. مهم است که کمپرسور دما را افزایش دهد تا بتواند گرما را از داخل خانه به کندانسور برساند.

 

کمپرسورهای تهویه مطبوع و پمپ های گرمایی به عنوان کمپرسورهای بخار شناخته می شوند؛ زیرا آنها جاوی مایع نیستند و مایعات سیال فشاری نیستند. هر مایع که ممکن است به کمپرسور وارد شود منجر به کاهش کارایی و ظرفیت خواهد شد و به طور معمول سبب آسیب مکانیکی به اجزای داخلی کمپرسور می شود.

کمپرسور متقابل (پیستونی)

یک کمپرسور متقابل از پیستونها، سیلندرها و دریچه ها برای فشرده سازی مبرد استفاده می کند. پیستون در سیلندر به جلو و عقب حرکت می کند. بازگشت به عقب و جلو فقط به معنای عقب و جلو است. کمپرسورهای متحرک در اندازه و ظرفیت متفاوت با توجه به نیاز سیستم ساخته می شوند.

کمپرسور یک نقطه تقسیم بین طرف فشار بالا و پایین سیستم است و اجزای آن مانند شیر و شیر تخلیه. اواپراتور در سمت کم فشار قرار دارد و کمپرسور و کندانسور در سمت فشار بالا هستند. شیر سوپاپ کمپرسور را از طریق خط مکش به سمت کم فشار سیستم متصل می کند که مبرد را به کمپرسور حمل می کند. شیر تخلیه کمپرسور را از طریق خط تخلیه که مبرد را بعد از فشرده نگه می دارد به سمت فشار بالا سیستم متصل می کند. دریچه های مکش و تخلیه بسته به تفاوت فشار آنها باز و بسته می شوند و اجازه می دهد که مبرد بخار وارد شده و محفظه فشرده سازی را در لحظه مناسب ترک کنند.

 

فرایند کمپرسور متقابل

وقتی پیستون در بالاترین موقعیت ممکن در داخل سیلندر قرار گیرد شروع به توصیف روند کمپرسور می کنیم. این موقعیت به عنوان مرکز مرده شناخته می شود. در حالت مرکزی، سوپاپ ها در حالت بسته قرار دارند و مبرد در محفظه فشرده  فشار تخلیه دارد.

بازگسترش: موتور کمپرسور شروع به چرخش می کند و پیستون در سیلندر حرکن می کند. پیستون پایین میرود، مقدار فضا یا حجم را افزایش می دهد، همچنین فشار شروع به کاهش می کند، زیرا مقدار مبردی که در حال حاضر در آن قرار دارد، در فضای بزرگتر قرار دارد. این باعث می شود که مبرد به گسترش برسد.

مکش: فشار مبرد به کاهش ادامه می دهد تا آنکه به نقطه ای نزدیک به فشار مکش سیستم برسد. فشار بخار فشار پایین سیستم است. در این فشار، فشار مکش در حال حاضر بیشتر از سیلندر است و شیر مکش باز خواهد شد. همانطور که پیستون همچنان حرکت می کند، گاز ساکشن پایین به داخل اتاق فشرده کشیده می شود. ساکشن ادامه خواهد یافت تا زمانی که پیستون در حال حرکت به سمت پایین حرکت کند. هنگامی که پیستون به کمترین نقطه در سیلندر می رسد، قسمت مکش چرخه به پایان می رسد.

فشرده سازی: کمپرسور همچنان کار می کند، پیستون شروع به حرکت به سمت بالا در سیلندر می کند. این حرکت به سمت بالا از پیستون، سوپاپ مکش را بسته می کند، مبرد را در سیلندر نگه می دارد. پیستون همچنان به حرکت به سمت بالا و کاهش حجم سیلندر و افزایش فشار مبرد ادامه می دهد، فشرده سازی ادامه خواهد داشت تا زمانی که فشار سیلندر کمی بیشتر از فشار مبرد در خط تخلیه باشد.

تخلیه: هنگامیکه فشار سیلندر بیشتر از فشار تخلیه است، شیر تخلیه باز می شود و اجازه می دهد که مبرد با فشار بالا از سیلندر به خط تخلیه فشار داده شود به عنوان پیستون همچنان به حرکت به سمت بالا ادامه می دهد و تخلیه ادامه خواهد یافت تا زمانی که پیستون به مرکز مرطوب بالا برسد، که در آن مبرد تخلیه، شیر تخلیه را خاموش می کند و به عنوان پیستون دوباره شروع به حرکت به سمت پایین می کند و چرخه دوباره ادامه می یابد.

 

کمپرسور چرخنده

کمپرسورهای چرخنده استوانه ای شکل هستند و خط تخلیه در بالای آنها قرار دارد. این نوع کمپرسور با یک غلتک به طور مستقیم به محور موتور متصل می شود. این غلتک با همان سرعت به عنوان موتور درون پوسته کمپرسور چرخانده می شود و در برابر داخل اتاق فشرده خیس می شود و منطقه ای را تشکیل می دهد که در آن بخار مبرد در فشرده سازی به دام افتاده است. یک تکه متحرک وجود دارد که به علت یک فشار که به طور دائمی در اطراف غلتک چرخانده می شود، با یک غلتک مهر و موم را ایجاد می کند. این لبه ها تخلیه و ساکشن سیلندر را جدا می کند. مانند مایع کمپرسور، مبرد به وسیله خط مکش به کمپرسور وارد می شود و از طریق کمپرسور از طریق خط تخلیه تخلیه می شود.

 

فرایند کمپرسور چرخنده

 

برای کمک به تجسم فرایند فشرده سازی، ما از جایی شروع می کنیم که غلطک پمپ تخلیه را مسدود می کند و مبرد از پمپ مکش می تواند وارد سیلندر شود. همانطور که غلتک چرخش می کند، پمپ مکش یا ورودی از مبرد که فقط در سیلندر اجازه حرکت دارد مهر و موم شده است. در آن لحظه هیچ مبرد آنجا وجود ندارد. همانطور که غلطک می چرخد ​​فضای کمتری برای مبرد وجود دارد، فشار و درجه حرارت به دلیل فشرده شدن آن افزایش می یابد. همانطور که غلتک چرخش بیشتری می یابد، فشار مبرد در خطوط ترمینال افزایش می یابد و دریچه تخلیه را باز می کند. بخار یخچال دارای فشار بالا با دمای بالا کمپرسور را تخلیه می کند. در حالی که مبرد در هنگام حال فشرده شدن، شیر سوپاپ را باز می کند. وقتی که غلتک سوپاپ مکش را مسدود نکند، اجازه می دهد مبرد در سیلندر بیشتر باشد. این یک جریان مستمر فشرده سازی را ایجاد می کند.