برگزاری دوره های مهندسی با همکاری بزرگترین مراکز علمی و صنعتی کشور

ورک شاپ یا کارگاه آموزشی چیست ؟؟

کارگاه آموزشی یک ساختار آموزشی است که دانش آموختگان را به سمت خلاقیت و تعامل بیشتردر یادگیری در بهینه ترین زمان ممکن  خود سوق می دهد.این ورک شاپ ها برای آشنایی بیشتر دانش آموختگان در زمینه صنعتی و غیر صنعتی برنامه ریزی گردیده است.

کارگاه آموزشی راهی است که دانش آموخنه بتواند ایده ها و افکار خودرا با دیگران انتقال دهد .تا از این طریقروحیه کار گروهی را افزایش یابد. تا دانش اموخته با رعایت رفتار سازمانی مناسب و ارایه راه کار فنی در حیطه کاری کاری خود به موفقیت های روز افزونی دست یابد.

مزایای کارگاههای آموزشی چیست؟

در کارگاه ها علاوه بر یادگیری فنون جدید در زمان بهینه  و تعامل کاربردی بین دانش آموختگان و فزایش روحیه تیمی ،شرکت کنندگان را قادر می سازد از یکدیگر بیاموزند ، مهارت های خود را تمرین کنند و تئوری را به عمل تبدیل کنند.