نوشته‌ها

اسپيندل و فيد حرکتی درابزارهای فرز

اسپيندل و فيد حرکتی | محاسبه سرعت در ابزارهای فرز Vc سرعت برشی Ap عمق برش در هر مرحله Ae مقدار استپ آور يا حرکت رو به جلو در هربرش Fz مقدار پيشروی هر دندانه n عده دوران اسپيندل Vf پيشروی Zn تعداد لبه های برشی محاسبه از طريق فرمول زير:…

علت آسيب های وارده به لبه های برشی قبل از عمر مفيد ابزار

علت آسيبهای وارده به لبه های برشی قبل از عمر مفيد ابزار در اين بخش دليل عمده و معمول در tool life پایین تر ابزار برشی ميشود. Flank wear فرسايش لبه برشی در اثر تداوم برخورد با سطوح سخت و ناخالص قطعه کار راه حل: (گريد مقاوم به سايش ان…