برگه‌ها

دپارتمان مهندسی جوش
دپارتمان مهندسی جوش
دپارتمان مهندسی جوش
دپارتمان مهندسی جوش

دپارتمان مهندسی جوش

دوره های دپارتمان مهندسی جوش ردیف نام دوره مدت شهریه (هزار تومان) توضیحات ۱ بازرسی جوش سطح CWI) II , I)  ۱۰ روز ۲ آزمون ذرات مغناطیسی ( MT)       ۳ روز ۴۵۰۰۰۰ ۳ تفسیر فیلم رادیوگرافی (RTI) ۲۰ ساعت ۷۰۰۰۰۰ ۴ آزمون مایعات نافذ…