برگه‌ها

عملکرد چند نوع کمپرسور مختلف

                                                   کمپرسور تهویه مطبوع کمپرسور تهویه مطبوع جزء سیستمی است که باعث افزایش دما و فشار مبرد بخار می شود که سیم پیچ تبخیرکننده را ترک می کند. مهم این است که کمپرسور، فشار مبرد سرد را افزایش می دهد …