نوشته‌ها

علت آسيب های وارده به لبه های برشی قبل از عمر مفيد ابزار

علت آسيبهای وارده به لبه های برشی قبل از عمر مفيد ابزار در اين بخش دليل عمده و معمول در tool life پایین تر ابزار برشی ميشود. Flank wear فرسايش لبه برشی در اثر تداوم برخورد با سطوح سخت و ناخالص قطعه کار راه حل: (گريد مقاوم به سايش ان…