برگه‌ها

مدریت پروژه

مقدمه مدریت پروژه   دومین دوره ای که برای فراگیر مدیریت پروژه لازم است، مدیریت پروژه برمبنای استاندارد بین المللی مدیریت پروژه PMBOK: 5th Edition است .این دوره به شکل کارگاه محور ارایه خواهد شد و در تنظیم آن به نحوی عمل شده است که پس از …