برگه‌ها

مدیریت پروژه به کمک نرم افزار Primavera

مقدمه چهارمین دوره ای که برای فراگیر مدیریت پروژه لازم است، مدیریت پروژه به کمک نرم افزار Primavera است .این دوره به شکل کارگاه محور ارایه خواهد شد و در تنظیم آن به نحوی عمل شده است که پس از گذراندن آن، فراگیر قابلیت قرارگیری در جایگاه مدیر …