دوره های آموشی

دوره ی آمادگی TOEFL

دوره ی آمادگی TOEFL توضیحات: دوره فشرده چهار ماههی آمادگی برای آزمون TOEFL ؛ ویژه دانشچویان باسطحUpper-intermediate و بالاتر سرفصلها:  آشنایی با آزمون TOEFL  مهارت درک مطلب ( Reading )  افزایش دامنه واژگان (Vocabulary )  بررسی استرا…

دورهی Pre-TOEFL

دوره ی Pre-TOEFL توضیحات: این دوره جهت آمادهسازی دانشجویانی می باشد که سطح زبان آنها در حدی نیست که مستقیما در دورهی آمادگی TOEFL شرکت کنند )ویژه دانشجویان با سطح Intermediate و پایین تر(. این دوره در چهار سطح )بسته به سطح دانشجویان( برگ…