دوره های آموشی

پایپینگ
پاورمیل
انسیس فلئونت
GD&T
dassult systems
دوره سالیدورک