گیج و فیکسچرهای کنترلی ابزارهایی هستند برای کنترل قطعات صنعتی بدون نیاز به نیروی متخصص و همچنین عدم استفاده از دستگاه های اندازه گیری و در نتیجه هزینه و زمان کنترل قطعات را بهبود می بخشند.

گیج و فیکسچر-

گیج و فیکسچرهای کنترلی ابزارهایی هستند برای کنترل قطعات صنعتی بدون نیاز به نیروی متخصص و همچنین عدم استفاده از دستگاه های اندازه گیری و در نتیجه هزینه و زمان کنترل قطعات را بهبود می بخشند.

مخاطبین دوره:

*متخصصان، کارشناسان، سرپرستان و مدیران بخش های طراحی، تولید و مونتاژ

*کارشناسان، تکنسین ها و ممیزهای شرکت های کنترل کیفی

*شرکت های طراحی، تولیدی، تحقیقاتی

*کارشناسان، فارغ التحصیلان، دانشجویان رشته های مکانیک جامدات،ساخت و تولید، طراحی کاربردی، نقشه کشی صنعتی و …

*رشته های مهندسی و علاقه مندان

پیش‌نیاز: آشنایی با نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی و تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T)

مدت دوره (ساعت): 24

گیج و فیکسچر کنترلی

مهارتهایی که در این دوره آموزشی کسب می کنیم:

آشنائی با مفاهیم تلرانس هندسی مرتبط با فیکسچر هاي کنترل

نحوه استفاده از فیکسچر ها و فرامین کنترل

طراحی فیکسچر هاي کنترل مبتنی بر تلرانسهاي هندسی

طراحی فرامین کنترل

تحویلگیري فیکسچر ها و فرامین کنترلی

گیج و فیکسچر کنترلی

سرفصل کلی مطالب

 • طراحی گیج برو و نرو ابعاد داخلی
 • طراحی گیج برو و نرو ابعاد خارجی
 • طراحی گیج اندازه گیری عمق
 • طراحی گیج اندازه گیری ارتفاع
 • طراحی گیج اندازه گیری R و کره داخلی
 • طراحی گیج اندازه گیری R و کره خارجی
 • طراحی گیج اندازه گیری مخروط داخلی
 • طراحی گیج اندازه گیری مخروط خارجی
 • کنترل تلرانس تختی
 • کنترل تلرانس راستی
 • کنترل تلرانس تعامد
 • کنترل تلرانس توازی
 • کنترل تلرانس زاویه
 • کنترل تلرانس هم محوری
 • کنترل تلرانس موقیعت
 • کنترل تلرانس تقارن
 • کنترل تلرانس تختی
 • کنترل تلرانس لنگی
 • کنترل تلرانس پروفیل