مرکر طراحی و مهندسی معکوس ایلیا شامل خدمات طراحی سه بعدی و تحلیل نرم افزاری اسکن سه بعدی پرینت سه بعدی ریخته گری دوره های آموزش با رویکرد صنعتی می باشد